Ochrana osobních údajů

Stručná informace o zpracování osobních údajů fyzických osob

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection
Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Cílem tohoto nařízení je výrazné zvýšení ochrany osobních údajů občanů Evropské unie. Tato ochrana se netýká údajů právnických osob.

Vzhledem k tomu, že ochranu údajů, které nám v průběhu nákupu zboží na našem e-shopu, při účastech na kurzech nebo při komunikaci s námi svěřujete, bereme opravdu vážně, dovolujeme si Vás stručně informovat, jaké osobní údaje
zpracováváme a jak se k těmto údajům chováme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů v případě nákupu na našem e-shopu nebo v případě poskytnutí kontaktních informací pro zasílání newsletteru je Judita Klimentová - Naturkurz s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 1, Praha 7, 17000, IČ: 05592844.

Správcem Vašich osobních údajů v případě námi pořádaných kurzů je Naturkurz s.r.o., se sídlem Letenské náměstí 1, Praha 7, 17000, IČ: 05592844.

2. V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A. Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud se jedná o plnění uzavřené smlouvy. V našem případě se typicky jedná o kupní smlouvu, která vznikne mezi Vámi a námi ve chvíli, kdy si na našem e-shopu objednáte zboží. Jedná se také o případy, kdy se přihlásíte na některý z našich kurzů.

Takto získané osobní údaje využíváme pouze pro vyřízení objednávky nebo pro komunikaci s Vámi ohledně kurzu, na který jste se přihlásili.

Bez Vašeho souhlasu taktéž můžeme získané osobní údaje využít pro plnění právních povinnosti, které nám vyplývají ze
zákona. Jedná se např. o vedení účetnictvím nebo o poskytování součinnosti státním orgánům.

B. Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže s námi budete chtít zůstat v trvalejším kontaktu a budete mít zájem o
zasílání newsletteru. Při přihlašování k odběru newsletteru Vás požádáme o patřičný souhlas. Ten samozřejmě
můžete kdykoli odvolat.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme zpravidla následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje,
 • údaje o produktech, které jste zakoupili,
 • údaje o kurzech, které jste u nás absolvovali nebo chcete absolvovat,
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely popsané výše pocházejí výhradně od Vás. Údaje jste nám poskytl/a např. v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo v průběhu naší vzájemné spolupráce.

5. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje nevyužíváme k žádným jiným účelům, než ke kterým jste nám je primárně poskytl/a. Pro účely účetnictví, které musíme vést ze zákona, předáváme Vaše osobní údaje našemu smluvnímu partnerovi. Pro účely plnění smluv, zejména pak zajištění dopravy, předáváme Vaše osobní údaje našim dalším smluvním partnerům, např. lektorům kurzů, dodavatelům informačních technologií a poskytovatelům kurýrních nebo poštovních služeb.

Jiným subjektům předáváme osobní údaje výhradně v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atd.).

6. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Na vyžádání Vám poskytneme přehled zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz – můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého
   marketingu;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování – můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  • Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
  • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
  • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
  • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

  7. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

  O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, pokud od nás budete chtít pravidelně dostávat novinky a informace ve formě
  newsletteru. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby od naší společnosti.

  8. Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

  9. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti nebo emailem na naši kontaktní adresu judita@kosmetikahrou.cz.

  10. Jak se lze bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?

  Máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.